Vít me - đai ốc: Bàn kẹp

Vít me - đai ốc: Bàn kẹp

Vít me - đai ốc: Bàn kẹp

Precision Vice Grip made with AutoDesk Inventor 2009

Vít me - đai ốc: Bàn kẹp