Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí

Diễn đàn thư viện tài liệu, video, kiến thức, tiêu chuẩn cơ khí (http://thuviencokhi.com/@forum/index.php)
-   VIDEO MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU (http://thuviencokhi.com/@forum/forumdisplay.php?f=95)
-   -   Video mô phỏng hoạt động của bàn kẹp sử dụng vít me - đai ốc (http://thuviencokhi.com/@forum/showthread.php?t=770)

haihoang_boy 29-10-2016 03:42 PM

Video mô phỏng hoạt động của bàn kẹp sử dụng vít me - đai ốc
 

[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=VSQK373bS-g&feature=related[/VIDEO]

[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=Jhzh7CLr0cQ&feature=related[/VIDEO]

16-08-2017 02:42 PM

nice :)


Hôm nay là ngày: 15-12-2019.

Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.